รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย งบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf