รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓.pdf

     บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาตเผยแพร่ แบบ สขร ๑.pdf

     แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์