รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ (งบดำเนินการ) รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ (งบดำเนินการ) รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓.pdf

     บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาตเผยแพร่รายงาน.pdf

     แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์