ประกาศโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ เรื่อง การใช้อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     ประกาศโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ เรื่อง การใช้อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf

     แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์