ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     บันทึกขอให้ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต.pdf

     บันทึกขอเผยแพร่เจตจำนงสุจริตที่ผู้บริหารลงนาม.pdf

     ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร.pdf

     แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และ Print Screen.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์