ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

--------------------------------------------------------------------------

ไฟล์แนบ   : 

     บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ.pdf

     แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf

     ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน.pdf

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์