การแสดงเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ นำโดย ท่านนายแพทย์ มงคล เกียรติกวินพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ ได้แสดงเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ” เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ที่จะจงรักภักดี ประพฤติตนในสัมมาอาชีพ ไม่โกงและไม่ทนต่อการโกง ตามรอยพระยุคลบาท ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง