กิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างพื้นที่สีเขียว

          ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ นำทีมโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ. มงคล เกียรติกวินพงศ์ ในโครงการ "สาธารณสุขร่วมใจ ลดโลกร้อน"

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์