เพิ่มคุณค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มหกรรม CQI

          แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ ( Concept of Quality Improvement) แนวคิดที่ว่า "คุณภาพคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า" หรือ "คุณภาพคือการทำสิ่งที่ควรทำ อย่างถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มแรก-Do Right Things Right from the First Time" เป็นแนวคิดที่ยอมรับกันทั่วไป และเมื่อนำมาใช้กับระบบบริการสุขภาพ ก็มักจะผสมผสานกับเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพเข้าไปด้วย วันที่ 23 มิย.60 ศูนย์คุณภาพ ได้จัดกิจกรรม " เพิ่มคุณค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง " โดยมี นพ. มงคล เกียรติกวินพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเภสัชกรหญิง ธัญนันท์ รุ่งเรื่อง เป็นอาจารย์ผู้วิพากษ์ โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมนำเสนอผลการพัฒนา ทั้งสิ้น 17 เรื่อง โดยมีผู้ประสานงานศูนย์คุณภาพ คุณสากล สังฆารักษ์ เภสัชกรสรศักดิ์ เสดา ผู้ประสานงานศูนย์คุณภาพ หัวหน้าศูนย์คุณภาพ ทพ. นพรัศม์ นิธิเหลือล้น55

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์