การบันทึกเวชระเบียน

          ประชุมการบันทึกเวชระเบียน นำทีมโดยคุณลักษณา คงทรัพย์ หัวหน้างานยุทธศาสตร์ และงานประกันสุขภาพ การบันทึกเวชระเบียน ถือเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการดุแลผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพนั้น สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานทางการแพทย์ และสื่อสารข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ทีมสุขภาพนำมาใช้ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์