รณรงค์สัปดาห์วันหืดโลก ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วันหืดโลก (World Asthma Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ของทุกปี นำโดยนายแพทย์มงคล เกียรติกวินพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ ร่วมกับคลินิกวัณโรคและ คลินิกงดบุหรี่ร่วมรณรงค์ให้ความรู้ จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมตรวจ สมรรถภาพ ปอดและคัดกรองวัณโรคในทุกกลุ่มเป้าหมายฟรี พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำใน การเลิกสูบบุหรี่ เพื่อได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคหืด ณ คลินิกพิเศษ และ แผนกผู้ป่วยนอก มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๘๐ ราย

นพ.มงคล เกียรติกวินพงศ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์