วันงดสูบบุหรี่โลก ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ ได้จัดกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องโทษของการสูบบุหรี่และแนะนำการเลิกบุหรี่ นำโดยนายแพทย์ มงคลเกียรติกวินพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เขวาสินรินทร์และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมรณรงค์และให้ความรู้แก่ ผู้มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๕๐ ราย