การพัฒนาเครือข่ายโรคเรื้อรัง
                   
          โรคไตจากโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ และของอำเภอเขวาสินรินทร์ การคัดกรอง การดูแลรักษาเพื่อควบคุมโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรค เป็นสิ่งจำเป็น ร่วมกับการพัฒนาระบบการดูแลรักษาที่เชื่อมต่อโรงพยาบาลและเครือข่าย การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในเครือข่าย กลุ่มการพยาบาล นำทีมโดยคุณสิริญญา เกียรติกวินพงศ์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และหัวหน้างานสารสนเทศ ได้จัดประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนางานโรคเรื้อรัง และชี้แจงแนวทางปฏิบัติ และการส่งต่อข้อมูล 43 แฟ้ม และแนวทางแก้ไขปัญหาการซำ้ซ้อนของข้อมูล