EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


4. มีกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
5. บันทึกเสนอผู้บริหารขออนุญาตเผยแพร่กรอบแนวทางฯ
6. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
7. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน)
8. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (งบลงทุน)
9. มีหนังสือแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562
10. มีหลักฐานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
11. มีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน
12. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ ขออนุญาตเผยแพร่แผนฯ
13. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับแผนฯ
14. มีคำสั่งมอบหมายปิดและปลดการประกาศแผนฯ
15. มีภาพถ่ายการปิดและปลดการประกาศแผนฯ
16. มีรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน)
17. มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ (งบดำเนินการ) ทุก 6 เดือน
18. มีหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
19. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ ขออนุญาตเผยแพร่รายงาน
20. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง
21. มีหลักฐานการสั่งการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ สธ 0217/ว3001 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
22. มีหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวพันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า
23. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ ขออนุญาตเผยแพร่การสั่งการฯ
24. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง