EB 17 มาตรการป้องกันรับสินบน


83. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการให้และรับของขวัญ รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
84. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
85. มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
86. มีการเผยแพร่มาตรการ (ให้และรับของขวัญ) ทางเว็บไซต์
87. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
88. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ (ให้และรับของขวัญ) ทุก 4 เดือน
89. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
90. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ให้และรับของขวัญ)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
91. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
92. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายยา รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
93. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
94. มีบันทึกการเผยแพร่มาตรการ (เบิกจ่ายยา) ทางเว็บไซต์
95. มีการเผยแพร่มาตรการ (เบิกจ่ายยา) ทางเว็บไซต์
96. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
97. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ (เบิกจ่ายยา) ทุก 4 เดือน
98. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
99. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม (เบิกจ่ายยา) ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
100. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
101. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
102. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
103. มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
104. มีการเผยแพร่มาตรการ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ทางเว็บไซต์
105. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
106. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ทุก 4 เดือน
107. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
108. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
109. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
110. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
111. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
112. มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
113. มีการเผยแพร่มาตรการ (เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค) ทางเว็บไซต์
114. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
115. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ (เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค) ทุก 4 เดือน
116. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
117. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม (เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค) ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
118. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
119. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในมาตรการที่กระทรวงเน้น รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
120. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
121. มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
122. มีการเผยแพร่มาตรการ (ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น) ทางเว็บไซต์
123. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
124. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการตามที่กระทรวงเน้นทุก 4 เดือน
125. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
126. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
127. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์