EB 16 ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน


74. มีคำสั่งมอบอำหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
75. มีหลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน
76. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
77. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
78. มีแผน ขั้นตอน การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
79. มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
80. มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
81. มีบันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ และขออนุญาตเผยแพร่
82. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์